Limtre

I limtre nyttast normalt gran og impregnert virke som er sortert etter reglar fastlagt av Norsk Limtrekontroll. Limtre har mange bruksområde og kan mellom anna nyttast som dragarar, sperr, golvbjelkar og komplette bærekonstruksjonar.

I dag vert limtre nytta til praktisk talt alle bærande konstruksjonar, frå eineboligar til fleiretasjars bygg, hallar, sportsarenaer og vegbruer.

Limtre er ein svært sterk form for trevirke og har utmerka styrke og stivleik i forhold til andre konstruksjonsvirke i samme dimensjon. Faktisk er limtre sterkare enn stål i forhold til vekta.

Ny limtreklasse i Norge: GL30C

Standard limtrekvalitet i Norge heiter no GL 30c (ref. Norsk Treteknisk Institutt). Denne nemninga og kvaliteta erstattar CE L40c, og vil etter ein overgangsperiode væra fullt implementert i alt av dokumentasjon, tabellar og utrekningsprogramm o.l.

Vestlandske Limtre Industri AS

Me er medlem i Norske Limtreprodusenters Forening, og Norske Takstolprodusenters Forening.

Tenester

Vestlandske Limtre Industri AS kan bistå med teikning, dimensjonering, utrekning og konstruksjon av limtre til bygg i alle storleikar.

Produkt

Vestlandske Limtre Industri AS tilbyr limtrekonstruksjonar i form av takstolar, bjelkelag, sperr, og I-bjelkar. Me kan òg levere beslag og spon til landbruk.

Kontakt oss